ABAlsoArrow
IngramTD
Bizon logo
Bizon logoIntel logoMicrosoft logo

 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BIZON

Edycja 3

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego BIZON dla Właścicieli Punktów Sprzedaży Detalicznej, zwanego dalej „Programem” jest Pakaya sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Branickiego 15, 02-792 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000398004, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, numer NIP: 5213609650, REGON: 143021333 zwana dalej: „Organizatorem

 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres Trwania Programu podzielony jest na okresy zwane edycjami (dalej: „Edycja” lub „Edycje”).

 3. Czas trwania niniejszej Edycji Programu obejmuje okres od 3 lutego 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r. (dalej: „Okres Trwania Programu”), a Program ulega zakończeniu wraz z zakończeniem danej Edycji, chyba że przed końcem tego okresu Organizator postanowi o jego przedłużeniu o kolejne Edycje.

 4. W ramach Programu premiowane są zakupy dokonane w Okresie Trwania Programu, a dotyczące wybranych produktów z oferty Dell Technologies oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów (dalej: „Produkty objęte Programem”). Lista oficjalnych dystrybutorów produktów Dell Technologies, którzy biorą udział w Programie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy z oficjalnych dystrybutorów Dell Technologies znajdujący się w Załączniku nr 1 do Regulaminu zwany jest w Regulaminie „Dystrybutorem”. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania, które produkty z oferty Dell Technologies podlegają premiowaniu w ramach danej Edycji poprzez ogłoszenie o liście Produktów objętych Programem na stronie www.programbizon.pl (dalej: „Strona Programu”), a także w Załączniku nr 2 do Regulaminu umieszczonym na Stronie Programu wraz z Regulaminem. Ponadto zastrzega się, że jeśli w danej Edycji nie dojdzie do wskazania Produktów objętych Programem, Produktami objętymi Programem są produkty premiowane w poprzedniej Edycji. Każdorazowo lista Produktów objętych Programem może ulec zmianie poprzez zwiększenie liczby Produktów objętych Programem, o czym Organizator poinformuje w formie e-mail oraz na Stronie Programu w zakładce „Produkty objęte Programem”.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia bądź skrócenia Okresu Trwania Programu lub danej Edycji. Informacja o zmianie Okresu Trwania Programu zostanie ogłoszona z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na Stronie Programu, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez uczestnika stosownie do § 3 ust. 2 c Regulaminu.

 6. Program skierowany jest do właścicieli - osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, które prowadzą sprzedaż Produktów objętych Programem zaopatrując się u Dystrybutorów. Z udziału w Programie wyłączone są podmioty, które osiągnęły status Gold Partner, Platinum Partner lub Titanium Partner.

 7. W ramach Programu, dla jego Uczestników, o których mowa w punkcie 1-6 powyżej, Organizator może organizować i prowadzić specjalne akcje marketingowe premiowane dodatkowymi Punktami Programu. Zasady i warunki specjalnych akcji marketingowych Organizator każdorazowo określi na Stronie Programu.

§ 2. UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy:

a) posiadają odpowiednio: stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub miejsce siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) posiadają odpowiednio pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadają osoby uprawnione do ich reprezentacji;

c) są odpowiednio właścicielami lub podmiotem prowadzącym punkt sprzedaży Produktów objętych Programem,

d) zostali zaproszeni do Programu przez Dystrybutora, u którego zaopatrują się w Produkty objęte Programem,

e) dokonali rejestracji w programie BIZON w Okresie Trwania Programu, są autoryzowanymi Partnerami Dell lub w czasie trwania Programu uzyskali indywidualny numer autoryzowanego partnera od Dell (możliwy do uzyskania po dokonaniu zgłoszenia na https://dell.secure.force.com/partner?c=us&l=pl), który kolejno Uczestnik w Okresie Trwania Programu zobowiązany jest uzupełnić w systemie Dystrybutora, u którego dokonuje zakupów produktów objętych Programem;

f)  nabyli Produkty objęte Programem (w Regulaminie jako: „Uczestnik”)

 1. Program nie jest przeznaczony dla osób fizycznych nabywających produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego i nie są związane z zawodową działalnością Uczestnika.

 1. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Udział w Programie i podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 3. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie co skutkuje utratą punktów Programu i brakiem brania pod uwagę zakupów Produktów objętych Programem. Po dokonaniu rezygnacji Uczestnik nie jest uprawniony do uzyskania nagród w Programie.

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 1. Przystąpić do Programu mogą Uczestnicy, którzy zarejestrują się na stronie Programu pod  adresem www.programbizon.pl w terminie do zakończenia danej Edycji Programu, podając w formularzu swoje dane osobowe w przypadku przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, lub dane Spółki oraz dane osobowe osoby uprawnionej do reprezentacji, dokonującej przystąpienia w imieniu Spółki co jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba ta jest uprawniona do reprezentacji Spółki lub uzyskała od niej stosowne pełnomocnictwo.  W przypadku spółki cywilnej do przystąpienia uprawniony jest wyłącznie jeden wspólnik, podając NIP spółki cywilnej. W przypadku przystąpienia Uczestnika do Programu więcej niż raz, za wiążące uznaje się przystąpienie chronologicznie pierwsze.

 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera odpowiednio:

a) imię i nazwisko Uczestnika i nazwę, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą,

b) firmę w przypadku, gdy jest spółką cywilną lub spółką prawa handlowego i imię, i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika lub pełnomocnika,

c) numer telefonu komórkowego, adres email, numer NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnika,

d) numer Uczestnika jako autoryzowanego partnera Dell, który Uczestnik zobowiązany jest uzyskać poprzez rejestrację na https://dell.secure.force.com/partner?c=us&l=pl; jeśli Uczestnik w czasie przystąpienia do Programu nie posiada numeru autoryzowanego partnera Dell, może przejść przez formularz przystąpienia do Programu bez podawania tegoż numeru i uzupełnić go w późniejszym czasie (najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Edycji) z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie naliczy punktów Programu Uczestnikowi nie posiadającemu uzupełnionego numeru autoryzowanego partnera Dell,

· numer Uczestnika jako autoryzowanego partnera Dell można sprawdzić logując się do portalu: https://www.delltechnologies.com/partner/pl-pl/partner/partner.htm

· numer Uczestnika jako autoryzowanego partnera Dell jest możliwy do uzyskania po dokonaniu rejestracji w Programie Partnerskim Dell Technologies: https://dell.secure.force.com/partner?c=us&l=pl

e) informację o Dystrybutorach, u których zaopatruje się w Produkty objęte Programem poprzez wskazanie Dystrybutora,

f) nadane przez Uczestnika hasło do logowania do stworzonego w związku z przystąpieniem do Programu konta Uczestnika (dostępne tylko Uczestnikowi),

g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na udostępnienie Organizatorowi danych sprzedażowych dotyczących wielkości zakupu Produktów objętych Programem przez Dystrybutorów, co Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować poprzez kliknięcie tzw. checkboxu o następującej treści:

· „Przystępuję do Programu i akceptuję jego Regulamin”

· „Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Programie, znajdującą się w § 6 Regulaminu Programu”

· „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie lojalnościowym „BIZON” przez administratora tychże danych tj. Pakaya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo ich przeniesienia, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tychże danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tychże danych dokonanych przed cofnięciem zgody. Ponadto przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ich administratora znajdują się w § 6 Regulaminu Programu” (* - dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi lub działającymi w ramach spółki cywilnej)

· Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Dystrybutorom (autoryzowanym dystrybutorom Dell w rozumieniu Regulaminu) w celu weryfikacji danych zakupowych umożliwiających naliczenie Punktów w Programie, a także wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych i danych zakupowych przez Dystrybutorów Organizatorowi w celu przydzielenia Punktów w Programie zgodnie z dokonaną weryfikacją.(* - jeśli Uczestnik jest osobą prawną, zgoda obejmuje wyłącznie dane zakupowe, z wyłączeniem danych osobowych).

· [opcjonalnie], Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera) dotyczących produktów marki Dell Technologies drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail przez Pakaya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w par. 6 Regulaminu Programu.

· [opcjonalnie], Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera) dotyczących produktów marki Dell Technologies drogą elektroniczną na podany przeze mnie numer telefonu przez Pakaya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w par. 6 Regulaminu Programu

Organizator zastrzega, iż Dystrybutorzy mogą żądać od Uczestnika wyrażenia bezpośrednio Dystrybutorom zgód na udostępnienie danych sprzedażowych Organizatorowi pod rygorem odmowy przekazania danych sprzedażowych do Organizatora, co może skutkować odmową naliczenia Punktów Programu. Punkty Programu zostaną naliczone wyłącznie po spełnieniu warunków określonych przez Dystrybutora a dotyczących bezpośredniego udzielenia mu stosownych upoważnień i zgód dotyczących udostępnienia danych osobowych. Żądanie udzielenia Dystrybutorowi określonych upoważnień i zgód bezpośrednio jest indywidualną decyzją Dystrybutora, niezależną od Organizatora.

 1. Po założeniu konta w wyniku przystąpienia do Programu Uczestnik może logować się do swojego konta w każdym czasie poprzez wejście na Stronę Programu, wpisanie swojego adresu e-mail i hasła. Każdy z Uczestników będzie miał prawo do dowolnej liczby zmiany hasła do swojego konta na Stronie Programu po zalogowaniu się na swoje konto.

 2. Uczestnik przystępuje do Programu z chwilą przesłania uzupełnionego formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po uprzednim kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 3. Podczas wypełniania formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej każdy z Uczestników może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera) dotyczących marki Dell Technologies drogą elektroniczną (na podany w formularzu numer telefonu lub adres email), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. Z Programu wykluczeni będą Uczestnicy, którzy w formularzu podadzą nieprawdziwe lub niekompletne dane. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o zmianie numeru NIP lub innych informacji go identyfikujących, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne naliczenie zakupów w Programie lub błędne wydanie Nagród.

 5. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji pracownika/współpracownika w Programie w ten sposób, że na Stronie Programu po zalogowaniu się na swoje konto, dokonuje jego rejestracji w zakładce „Zarejestruj pracownika” a w formularzu rejestracyjnym podaje dane pracownika/współpracownika takie jak jego służbowy adres e-mail oraz imię. Pracownik po rejestracji go w Programie przez Uczestnika uzyskuje na swój służbowy adres e-mail podany przez Uczestnika informację o jego rejestracji w Programie, informację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, a Organizator umożliwia korzystanie przez Uczestnika z e-learningu oferowanego przez markę Dell. Uczestnik otrzymuje Punkty za odbywanie e-learningu przez pracownika/współpracownika. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji w Programie nie więcej niż 5 pracowników/współpracowników.

 6. W przypadku, w jakim Uczestnik jest osobą prawną, postanowienia ust. 3 – 7 powyżej stosuje się do niego wprost, a jeśli stosowanie wprost, z uwagi na charakter formy prowadzonej działalności nie jest możliwe, Uczestnik ten działa poprzez swoje organy lub umocowanego pełnomocnika, a postanowienia ust. 3 – 7 stosuje się do niego odpowiednio.

 

§ 4. ZASADY PROGRAMU – RANKING

 1. Organizator tworzy 2 rankingi Uczestników: Top 40 oraz Rising Stars na podstawie punktów uzyskanych w danej Edycji.

W rankingu Top 40 Partner znajduje się w związku z punktami zgromadzonymi  za zakupy i inne aktywności w Programie pod warunkiem przekroczenia progu 100 pkt, W rankingu Top 40 znajduje się 40 najlepszych Uczestników 3 Edycji.

W rankingu Rising Stars biorą udział partnerzy uczestniczący w poprzedniej Edycji, którzy w obecnej 3. Edycji przekroczyli próg 50 pkt. Do tego rankingu zakwalifikujemy 40 uczestników, którzy procentowo najbardziej przekroczą swój wynik z poprzedniej 2. Edycji.

Punkty należne za zakup Produktu objętego Programem zwane są w Regulaminie „Punktami”. Punkty Uczestnik uzyskuje za:

a. zakup Produktów objętych Programem; Załącznik nr 2 wskazuje liczbę Punktów należnych za zakup konkretnego Produktu objętego Programem;

b. odbycie e-learningu przygotowanego przez markę Dell w formie videopodcastu dostępnego na Stronie Programu, o którym Uczestnik informowany jest przez Organizatora poprzez komunikację newsletterową (do jej otrzymania niezbędne jest udzielenie zgód, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu); Organizator informuje Uczestnika o liczbie Punktów należnej za odbycie danego e-learningu;

c.  dodatkowe promocje sprzedaży, akcje promocyjne, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu, których regulaminy lub zasady wskazują liczbę Punktów należnych za udział w tychże akcjach;

2. Wartość zakupów Produktów objętych Programem naliczana jest całościowo za cały Etap, niezależnie od momentu przystąpienia do Programu, na podstawie raportu z systemu Dystrybutorów podsumowującego wartość zakupów dokonanych przez Uczestnika w danym Etapie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaliczania do rankingu wartości zakupów zwróconych lub nieopłaconych lub ich późniejszej korekty. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub korekty decyzji o przyznaniu Uczestnikowi miejsca w Rankingu w przypadku, gdy zostało ono przyznane pomyłkowo, zakupy zostały przypisane w nieprawidłowej kwocie albo na skutek działań Uczestnika niedozwolonych niniejszym Regulaminem.

4. W każdym kolejnym Etapie Organizator będzie premiował Uczestników nagrodami za zajęcie miejsc w rankingu zakupów Produktów objętych Programem (dalej: „Nagrody”). Minimalna liczba Punktów warunkująca ujęcie Uczestnika w rankingu to 100 punktów. Ujęcie w rankingu nie gwarantuje uzyskania Nagrody.

5. Liczba i rodzaj Nagród oraz dane dotyczące premiowanych Produktów objętych Programem będą każdorazowo wskazywane na Stronie Programu. Za pośrednictwem Strony Programu Uczestnik będzie się mógł zapoznać z rankingiem, jednak ranking ten nie będzie zawierał danych identyfikujących Uczestników.

6.  Punkty będą naliczane na kontach Uczestników w cyklach tygodniowych.

7.  Nagrodami w Programie są:

a. Nagroda I Stopnia imienny e-voucher na 2-dniowy pobyt na spotkaniu szkoleniowym marki Dell na terytorium RP o wartości 1500 zł; wystawcą vouchera jest Organizator Programu; Organizator poinformuje Uczestników o miejscu i terminie spotkania szkoleniowego za pośrednictwem strony internetowej www.programbizon.pl/nagrody  do dnia 22.07.2024. Organizator przewidział 80 takich Nagród dla pierwszych 40 osób z każdego w rankingu;

b. Nagroda II Stopnia bony Sodexo o wartości 5000 zł (10 szt.) , 3000 zł (10 szt.), 2000 zł (10 szt.), 1000 zł (20 szt.) oraz 500 zł (30 szt.) przyznawane w zależności od miejsca w rankingu; Organizator przewidział łącznie 80 takich Nagród dla pierwszych 40 osób z każdego rankingu, przy czym Nagrody będą przyznawane w kolejności od miejsca najwyższego do najniższego.

 1. Nagrody II Stopnia o wartości 5000 zł uzyskują Uczestnicy, którzy w poszczególnych rankingach zajęli miejsca od 1 do 5; Nagrody II Stopnia o wartości 3000 zł uzyskują Uczestnicy, którzy zajęli w rankingu miejsca od 6 do 10; Nagrody II Stopnia o wartości 2000 zł uzyskują Uczestnicy, którzy zajęli w rankingu miejsca od 11 do 15; Nagrody II Stopnia o wartości 1000 zł uzyskują Uczestnicy, którzy zajęli w rankingu miejsca od 16 do 25; Nagrody II Stopnia o wartości 500 zł uzyskują Uczestnicy, którzy zajęli w rankingu miejsca od 26 do 40.

 2. Każdy uczestnik Programu ma prawo być zakwalifikowany do obu rankingów, jeżeli spełni odpowiednie warunki i może uzyskać Nagrody w obydwu z nich.

 3. Nagrody uzyskane w Programie przez Uczestników stanowią przychód wynikający z prowadzonej przez nich działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych tzn. Uczestnik dokonuje samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

 4. Organizator wyda Nagrody poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu przystąpienia do Programu najpóźniej w terminie miesiąca od zakończenia danego Etapu.

 

§ 5. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 1. Reklamacje co do przebiegu Programu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora kontakt@programbizon.pl w terminie do 14 dni od dnia wydania Nagrody.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail osoby składającej reklamację jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres siedziby podany podczas rejestracji do Programu w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Pakaya Sp. z o.o., ul. Branickiego 15, 02-792 Warszawa (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym żądaniami ich dotyczącymi, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: rodo@pakaya.pl lub pod adresem pocztowym wskazanym w niniejszym ustępie z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane, które zostały przekazane podczas przystąpienia do Programu lub w związku z postępowaniem reklamacyjnym związanym z uczestnictwem w Programie.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz osób ich reprezentujących oraz pracowników, których Uczestnik zgłosi do Programu w celu korzystania z e-learningu zgodnie z przepisami prawa w celu:

1) przeprowadzenia Programu, w szczególności weryfikacji poprawności zgłoszenia, organizacji wydania Nagród za pośrednictwem poczty e-mail;

2) marketingu drogą elektroniczną, telefoniczną lub SMS, o ile Uczestnik Programu wyraził na to odpowiednią zgodę w formularzu przystąpienia do Programu zaznaczając odpowiednie pole;

3) przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie, ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, które może powstać w związku z udziałem w Programie.

4) umożliwienia pracownikom korzystania z e-learningu oferowanego przez Organizatora.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Uczestnika; w przypadku, zgłoszenia osoby prawnej przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą, podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora w postaci organizacji i rozliczenia Programu z udziałem osoby prawnej działającej poprzez swoje organy lub poprzez pełnomocników z racji jej charakteru;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Uczestnika oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3)w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji i niepozostawianiu jej bez odpowiedzi oraz ewentualnym ustaleniu, obrony lub dochodzeniu roszczenia powstałego w związku z udziałem w Programie.

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na realizacji usługi zamówionej przez Uczestnika, a polegającej na umożliwieniu pracownikowi korzystania z e-learningu. Dane te uzyskiwane są przez Administratora od Uczestnika.

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:

1) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu – do osiągnięcia tego celu lub do czasu cofnięcia zgody;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Organizatora – do czasu realizacji tego interesu, w tym, przez okres ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia wynikającego z udziału Uczestnika w Programie, nie krócej jednak niż okres przedawnienia tego roszczenia, który wynosi 6 lat liczonych od zakończenia roku, w którym Uczestnikowi, także wnoszącemu reklamację, została wydana nagroda lub została wobec Uczestnika, bądź osoby wnoszącej reklamację, podjęta decyzja o negatywnej weryfikacji jego zgłoszenia i odmowie przyznania uprawnienia do Nagrody.

 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy informatyczne Organizatora lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia informatyczne, jak również innym podmiotom przetwarzającym dane Uczestnika we własnym imieniu - jeśli obowiązek udostępnienia im przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wynika z przepisów prawa (w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości i organy państwowe) lub udzielonej w Programie zgody. W przypadku potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia wynikającego z udziału Uczestnika w Programie, dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotu wspierającego Organizatora w tych sprawach, tj. np. doradcy prawnemu, finansowemu, podatkowemu, itd. oraz podmiotowi upoważnionemu przez Uczestnika do wykonywania przysługujących mu praw.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) żądania od Organizatora dostępu do podanych danych osobowych (wystąpienia o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych);

2) ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia);

3) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) przenoszenia danych, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

6) prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym Organizator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, to pomimo wniesienia sprzeciwu Organizator zachowa prawo do dalszego ich przetwarzania, co dotyczy w szczególności przetwarzania danych na potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia wynikającego z udziału w Programie (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7) wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się przed jej wycofaniem.

 1. Niezależnie od praw wymienionych powyżej Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie i w razie wyrażenia stosownej zgody – otrzymywania komunikatów marketingowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Programu pod adresem www.programbizon.pl

 3. Przez zgłoszenie udziału w Programie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem wpłynął lub próbował wpłynąć na przebieg Programu (przyznawanie Punktów lub Nagród).

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba że wynikać będą ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów państwowych lub samorządowych kierowanych do Organizatora. W każdej takiej sytuacji Organizator ze stosownym wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni, od wejścia zmian Regulaminu w życie, powiadomi o tym Uczestników za pośrednictwem Strony Programu oraz wiadomości wysłanej na adres e-mail Uczestnika.