ABAlsoArrow
IngramTD
Bizon logo
Bizon logo

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Definicje:

 • Usługodawca - Pakaya Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 15 02-792 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000398004 NIP:521-36-09-650; adres e-mail: rodo@pakaya.pl

 • Użytkownik - podmiot korzystający z Witryny, w tym Uczestnik Programu oraz w ograniczonym zakresie pracownik, którego konto utworzył Uczestnik Programu;

 • Uczestnik – uczestnik Programu; 

 • Regulamin – niniejszy regulamin; 

 • Witryna – witryna dostępna pod adresem www.programbizon.pl

 • Program – program lojalnościowy BIZON; 

 • Konto – konto w Programie; 

 • Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych w Witrynie dostępny na www.programbizon.pl

 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną opisana w Regulaminie.

Postanowienia ogólne:

 • Usługodawcą świadczącym usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Witryny jest Pakaya Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 15 02-792 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000398004 NIP:521-36-09-650 

 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. Regulamin możliwy jest do przejrzenia i pobrania na stronie www.programbizon.pl 

 • Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. W ramach świadczonych usług możliwe jest: 

  • a) zapoznanie się z treścią Witryny i jej aktywne przeglądanie, w tym przeglądanie Regulaminu;

  • b) założenie konta przez Uczestnika i wzięcie udziału w Programie, wraz z korzystaniem z funkcjonalności konta takich jak: wyświetlanie posiadanej liczby punktów w Programie oraz rankingu, wyświetlanie i modyfikacja danych osobowych, rejestracja pracowników w Programie; 

  • c) korzystanie z funkcjonalności Programu przewidzianych dla pracownika. 

 • Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 • Usługi, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej nie wymagają podania szczegółowych danych osobowych Użytkownika i są one przetwarzane tylko w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz w zakresie analityczno – statystycznym, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. 

 • Usługi, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej wymagają podania: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, dane przedsiębiorcy takie jak NIP, firma/nazwa, a dodatkowo w celu efektywnego wzięcia udziału w Programie, także indywidualnego numeru resellera, który może zostać podany po założeniu konta. Po podaniu ww. danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym do Programu oraz po akceptacji Regulaminu oraz regulaminu Programu wraz z wyrażeniem stosownych zgód i oświadczeń, Użytkownik zakłada konto, na które loguje się z użyciem swojego adresu e-mail oraz obranego przy rejestracji hasła. Użytkownik po zalogowaniu na konto uprawniony jest do założenia konta pracownikowi, na które pracownik może się logować. 

 • Wymienione w ust. 6 powyżej dane osobowe Użytkownik może modyfikować po zalogowaniu. Użytkownik może również modyfikować ustalone przez siebie hasło. 

 • Pracownik po otrzymaniu danych logowania, uprawniony jest do korzystania z oferty e-learningu oferowanej przez Usługodawcę. 

 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. 

 • Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej poprzez zaniechanie korzystania z Witryny. W zakresie usługi, o której mowa w ust. 3 lit. b powyżej Użytkownik, będący Uczestnikiem może zrezygnować z udziału w Programie zgodnie z regulaminem Programu, co będzie równoznaczne z usunięciem jego konta w Programie. Pracownik może zrezygnować z konta pracownika wyłącznie poprzez kontakt z Uczestnikiem Programu. 

 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług w Witrynie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usługi, jeśli stwierdzi niedopuszczalną ingerencję Użytkownika w treść Witryny lub w powiązany z nią system informatyczny do czasu wyjaśnienia zdarzenia, jednak na okres nie dłuższy niż 10 dni. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi działającemu wbrew niniejszemu zakazowi. 

 • Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz zawierające informację o plikach cookies używanych w Witrynie zostały wskazane w Polityce Prywatności. 

 • Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Witryny. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na następujący adres e-mail: kontakt@programbizon.pl

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

  • a) dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), 

  • b) przedmiot reklamacji, 

  • c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 • Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.

 • Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. 

 • Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Witryny wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Użytkownik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. 

 • Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przez cały czas trwania Programu lojalnościowego BIZON oraz przez okres 2 miesięcy od jego zakończenia, chyba że zgodnie z Regulaminem Użytkownik lub Usługodawca w odpowiednim zakresie wcześniej wypowie umowę. 

Prawa autorskie:

 • Cała zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Witrynie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Witrynie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulaminów dostępnych na Witrynie.

Prawa autorskie:

Nazwy produktów i inne podobne oznaczenia wymienione (użyte) w niniejszej Witrynie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub mogą podlegać innej, podobnej ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie bez zgody uprawnionego podmiotu bądź bez wyraźnej podstawy prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów, jest zabronione. 

Odpowiedzialność:

Informacje zawarte na niniejszej Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian co do treści i informacji zawartych w Witrynie.